Odbor prevence odpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti požární ochrany. Základním nástrojem státní správy v oblasti požární prevence je výkon státního požárního dozoru (dále i „SPD“). Hlavní úlohou požární prevence je předcházení vzniku požárů a snižování požárního rizika.

 

Stavební prevence

Zabezpečuje výkon státního požárního dozoru posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných stavebních úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy v rozsahu požárně bezpečnostního řešení. Dále pak ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

Vzory žádostí o vydání stanoviska na oficiálních stránkách HZSMSK

 

Zjišťování příčin vzniku požáru

Provádí zjišťování příčin vzniku požárů a okolností majících vliv na šíření požáru, zpracovává předepsanou dokumentaci v této oblasti, odborná vyjádření k požárům. Spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a orgány státního odborného dozoru, odbornými pracovišti HZS ČR a Policie ČR, fyzickými a právnickými osobami. Zpracovává rozbory požárů a technických zásahů.

 

Kontrolní činnost

Zabezpečuje výkon státního požárního dozoru kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, schvalováním posouzení požárního nebezpečí, ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.

 

Preventivně výchovná činnost

Z hlediska organizační struktury spadá provádění preventivně výchovné činnosti pod odbor prevence. Je to ale natolik rozsáhlý úkol, že se na něm podílejí příslušníci celého ÚO. PVČ zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany. Těžiště práce leží zejména ve:

  • spoluprací s médii (rozhlas, televize, tisk, internet)
  • vydávání propagačních materiálů
  • dnech otevřených dveří na jednotlivých hasičských stanicích na území kraje
  • ukázkách a výstavách požární techniky a technických prostředků
  • ukázkách zásahů při konání různých akcí
  • přednáškách na školách